Johda kestävää kasvua

Vastuullisuusodotukset elävät ajassa – ja ne ovat muuttuneet viime vuosina voimakkaasti, kun vastuullisuus on muuttunut hyväntekemisestä ja maineenhallinnasta strategiseksi investoinniksi. Samalla vastuullisuusnäkökulma – usein myös digitaalisuus – on noussut strategiatyössä läpileikkaavaksi aiheeksi.

Juuri päättyneessä Strategia NYT! -hankkeessa kehitimme yhdessä pohjoissavolaisten pk-yritysten kanssa työkaluja ja osaamista, joiden avulla vastuullisuutta voidaan johtaa osana liiketoimintaa – yhtenä sen kulmakivistä ja mahdollistajista.

Hankkeeseen kuuluneen kehitys- ja valmennusohjelman aikana osallistujayritykset kävivät läpi mallin vastuullisuuden tai kestävän digitaalisuuden strategian laatimiseen ja kehittivät kykyään strategiseen johtamiseen. Hankkeen tuloksena syntyi myös vastuullisuusstrategian työkirja, jonka voit ladata sivun alaosasta.

Lataa käsikirja

Strategia NYT! -hanketta rahoittivat Etelä-Savon ely-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto, ja sen toteuttajana toimi Talentree Oy.

Vastuullisuus on liiketoiminnan ytimessä

Vastuullisuus tulee tänä päivänä nähdä aidosti osana liiketoimintaa. Vastaavasti kaikkien tulevaisuuskestävien liiketoimintastrategioiden tulee huomioida vastuullisuus, kestävät teknologiaratkaisut ja kestävä kasvu.

Jos vastuullisuus on yritykselle ydinarvo, sen tulee näkyä läpi organisaation ja sen arvoketjun.​ Samoin sen tuloksia tulee seurata ja mitata niin kuin muitakin liiketoimintatavoitteita.

Vastuullisuuden toteuttaminen vaatii myös sen huomioimista, millaista uutta osaamista ja tietoa henkilöstöllemme tarvitsemme liiketoiminnan eri osa-alueilla.​ Tällöin puhutaan myös kyvykkyys- tai osaamisstrategiasta. Esimerkiksi kun teknologia tulee edelleen yhä vahvemmin osaksi yritysten liiketoimintaa, vaatii sen mahdollisuuksien näkeminen ja hyödyntäminen strategisen tason ymmärrystä.

Hankkeen osallistujayritykset näkivät vastuullisuustoiminnan merkittävimpinä hyötyinä liiketoiminnalle työantajamielikuvan kehittämisen, asiakastyytyväisyyden lisäämisen sekä brändin arvon kasvattamisen ja maineen rakentamisen.

Liikkeelle vahvuuksista ja kehityskohteista

Moni yritys myös toimii jo vastuullisesti ratkoessaan osaajapulaan, resurssiviisauteen tai kilpailuetuun liittyviä kysymyksiä. Toisinaan nämä, esimerkiksi teknologioiden ilmastovaikutuksiin tai työyhteisön hyvinvointiin kytkeytyvät teot voivat jäädä pimentoon tai niin itsestään selviksi, että niiden näkyväksi tekemiseen kannattaa kiinnittää huomiota.

Kun vastuullisuuteen aletaan panostaa systemaattisemmin, on hyvä lähteä liikkeelle yrityksen omista vahvuuksista ja kehityskohteista. Tähän loistavan peilin tarjoavat esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen periaatteet. On verrattain helppoa lähteä pohtimaan, miten yrityksellä menee esimerkiksi suhteessa Agenda2030-tavoitteisiin:

  • Mitkä ovat osa-alueita, joihin voitte ja haluatte eniten vaikuttaa?
  • Missä olette suhteessa tavoitteisiin ja missä haluaisitte olla?

Kun rahkeet eivät kerralla kaikkeen riitä, on hyvä aloittaa pohtimalla, missä juuri teidän on olennaisinta olla mukana. Toinen hyvä pohja tähän on YK:n kymmenen periaatetta yritysvastuuseen.

Tunnista valintojen vaikutukset

Vastuullisuus ei ole rusinat pullasta -meininkiä eikä pintasilauksia. Vastuullisuustyön ytimessä tulee aina olla oman toiminnan vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan, ja se, että liiketoimintaa kehitetään nämä vaikutukset huomioiden. Kun strategiaa laatiessa siis tehdään valintoja, on kestävän kasvun mukaista punnita niiden vaikutuksia eri näkökulmista.

Vastuullisuusteot voivat voikin olla niin pieniä tekoja kuin suuria investointeja – tärkeää on tekojen yhteneväisyys yrityksen arvojen kanssa, niiden strategiaan pohjaava suunnitelmallisuus sekä arkinen johtaminen ja näkyväksi tekeminen.

Muista inhimillisyyden merkitys

Samalla kun vastuullisuus on tekoja, se on ennen kaikkea tapa, jolla yritys toimii ja vuorovaikuttaa.

Tulevaisuuskestävien strategioiden ytimessä ovat ihmiset. Siksi myös strategiatyössä korostuvat yhä useammin erilaiset keinot saada ihmiset mukaan vaikuttamaan ja tuntemaan osallisuutta. Tämä vaatii liiketoimintatavoitteiden rinnalle uudenlaista johtajuutta ja dialogisuutta.

Strategian toteuttamisessa korostuvatkin yhä vahvemmin inhimillinen johtaminen ja erilaiset tavat luoda merkitystä, etenemisen tunnetta ja omaehtoisuutta.​ Myös vastuullisuusvalintoihin kietoutuvat niin tunteet kuin data, ja molempia on kyettävä johtamaan.

Ennakointi yhdistää arvot ja muutoksen

Vastuullisuusteemoja pohditaan yhä enemmän ankkureina osana yrityksen missiota ja arvoja. Myös Strategia NYT! -hankkeen osallistujayritykset näkivät vastuullisuustyön tärkeimpänä perusteena oman arvomaailmansa ja halun luoda positiivista muutosta.

Pysyväisluontoisen arvomaailman vastapainona korostuvat kyky tulkita hiljaisia signaaleja, rakentaa skenaarioita ja mukautua ketterästi. Kestävä kasvu vaatiikin usein avautumista oman liiketoiminnan ulkopuolelle, synergioita tuottavaan yhteistyöhön.

Kaikkiaan Strategia NYT! -kehitys- ja valmennusohjelma tarjosi yrityksille mahdollisuuden pohtia vastuullisuuden vaatimuksia ja digitaalisen kehityksen suuntaa suhteessa omaan toimintaansa ja toimintaympäristön muutoksiin. Samalla yritykset pystyivät jäsentämään digitalisaatioon ja/tai vastuullisuuteen liittyvää kehitystyötään hallittavaan muotoon.

Ohjelman päätteeksi osallistujayrityksillä on konkreettinen kehityssuunnitelma tai toimintamalli, jolla viedä kehitystyötä eteenpäin, ESG-näkökulmat huomioiden.

Miten liikkeelle vastuullisuustyössä?

Monet liiketoimintastrategian laatimisesta tutut menetelmät soveltuvat myös vastuullisuusnäkökulman tarkasteluun, vastuullisten valintojen tekoon ja niiden systemaattiseen toteutukseen organisaatiossa. Hankkeen tuloksena toteutimme käsikirjan, joka ohjaa alkuun niin ajattelun kuin työkaluvalintojen osalta. Voit ladata sen alta.

Lataa käsikirja

Vipuvoimaa logoESR-logo