Strategia ja johtaminen • Tilitoimisto ja talousjohtaminen

Vinkit strategiseen suunnitteluun ja seurantaan

Vuoden vaihduttua monella katse on vahvasti tulevassa: strategia on päivitetty ja budjetit sekä vuosisuunnitelmat laadittu, nyt aloitetaan työ tavoitteiden saavuttamiseksi. Ainakin ideaalitilanteessa.

Jos strategian katsastus ja toimenpidesuunnitelmat vaativat kohdallanne vielä hiomista, tässä muutama tsekkipiste työnne tueksi. Erityishuomion saavat seuranta ja strategiset mittarit, jotka viestivät halutun muutoksen edistymisestä ja ovat hyödyllisiä myös teille, jotka olette jo liikkeessä.

Strategiset olettamukset ohjaavat strategisia valintoja.

Päivitä ymmärrys nykytilasta

Keskustelkaa yhdessä, miten ymmärryksenne on kehittynyt sitten edellisen pohdinnan? Mikä on muuttunut henkilöstössä, asiakkaissa tai kilpailuympäristössä? Minimitoimenpiteenä haastattele 2–3 avainasiakasta yhteistyön sujuvuudesta ja tunnustele asiakastarpeen kehitystä. Kysy henkilöstön fiilikset ja reflektoi mennyttä vuotta: missä onnistuttiin, mikä jäi piippuun, miten strategiset mittarit ovat kehittyneet. Oletteko oikeilla urilla?

Katsasta strategiset olettamukset ja valinnat

Pysähtykää miettimään, ovatko strategiset olettamuksenne tulevasta samat kuin strategian laatimisen hetkellä? Jos eivät, miten (ja miksi!) ne ovat muuttuneet?

Strategiset olettamukset ohjaavat strategisia valintoja. Olettamusten kautta voidaan jäsentää käsitystä tulevaisuudesta: miltä tulevaisuuden kilpailu näyttää? Jos toimintaympäristöä koskevat olettamukset ovat muuttuneet, on mahdotonta nähdä tilannetta, jossa strategisia valintoja ei olisi syytä nostaa pöydälle ja arvioida muutosten vaikutuksia tehtyihin valintoihin. Onko tämä edelleen se pelikirja, jolla yksinkertaisimmin saavutamme asetetut tavoitteet?

Suunnittele toteutus ja muista viestintä

Viekää strategia tekemisen tasolle. Mitkä ovat tänä vuonna tärkeimmät strategiset hankkeenne? Toimenpiteistä, vastuuta, mittaroi ja aikatauluta nämä.

Viimeistään päivityksen valmistuttua keskitä huomio viestintään. Viesti niin paljon, että viestin sisältö maistuu omassa suussa vanhalta purkalta. Epävakaassa maailmassa paras tunne, jota voit henkilöstöllesi tarjota on hallinnan tunne. Pohdimme, tutkimme, ymmärrämme ja tasapainottelemme tällä laudalla, jonka eri päihin tuodaan uutta painoa varoittamatta. Ennakoimme, luomme skenaarioita ja olemme koko ajan valmiita reagoimaan – ennen kaikkea uusiin mahdollisuuksiin.

Seuraa operatiivisia ja strategisia mittareita

Budjetointi, ennustaminen, kustannuslaskenta, rahoitus ja suorituskyvyn mittaaminen ovat tyypillisiä talousjohtajan pöydällä olevia asioita. Talouden johtaminen ei ole strategiasta irrallinen tukitoiminto, vaan sen tulee tukea strategian toteutumisen seurantaa ja luoda ennustettavuutta.

Myös vuosibudjetti perustuu strategisiin tavoitteisiin ja niihin olettamuksiin, jotka toimintaympäristöstä sillä hetkellä muodostamme. Ennustaminen tulee peliin mukaan, kun nämä olettamukset muuttuvat ja täsmentyvät. Myös rahoitus on olennainen osa strategista suunnittelua.

Strategian seuranta edellyttää, että tunnistatte laadukkaat strategiset KPI-mittarit. Operatiiviset KPI:t ovat tärkeä työkalu, kuin yrityksen ohjauspaneeli. Niitä ei kuitenkaan tule sekoittaa strategisiin mittareihin. Operatiiviset KPI:t kuvaavat yrityksen suorituskykyä ja harvoin muuttuvat strategian muuttuessa. Strategiset KPI:t kuvaavat muutosta ja kytkeytyvät strategisiin valintoihin. Tämän datan tuottaminen, analysointi ja analyysia seuraavat toimenpiteet ovat tärkeä osa onnistunutta strategian toteutusta.

Pidä katse (myös) horisontissa

Strategiassa ja pitkäjänteisessä talouden johtamisessa on kyse rohkeudesta katsoa haastavien aikojen yli ja suhtautua tulevaisuuteen terveellä uteliaisuudella. Kun katse on vahvasti tulevaisuudessa, ohjaa strategia myös talouden suunnittelua ja johtamista.

Ajassa, jossa taloudellinen tilanne haastaa yrityksiä, on yhteiselle strategialle ja hyvälle talouden johtamiselle tilausta. Ne lisäävät hallinnan tunnetta, muistuttavat potentiaalista ja piirtävät esiin mahdollisuuksia.

Tässä työssä myös minä haluan jatkossakin olla asiakkaidemme tukena, ratkomassa eri keinoin tämän päivän haasteita ja luomassa siltoja tulevaan.

Yhteinen strategia ja hyvä talouden johtaminen lisäävät hallinnan tunnetta.

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun