Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Talentree Oy:n ja sen tytäryhtiön Talentree Talouspalvelut Oy:n laatima, tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018. Viimeisin muutos 14.5.2024.

Tämä tietosuojaseloste koskee asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme, yhteistyökumppaniemme, tapahtumaosallistujien sekä verkkosivuston käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin:

 • Kuka on rekisterinpitäjä ja mitkä ovat sen yhteystiedot
 • Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä tiedot kerätään
 • Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja ja mikä on käsittelyn oikeusperuste
 • Kuinka kauan säilytämme tietoja
 • Miten sivustolla käytetään evästeitä
 • Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on
 • Mihin tietoja siirretään ja luovutetaan
 • Miten tiedot suojataan
 • Miten voimme tehdä tietosuojaselosteeseen muutoksia

Pyydämme tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön. Pyydämme myös huomioimaan, että sivustomme saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten palveluihin. Jos painat näitä linkkejä ja siirryt kolmannen osapuolen palveluun, kehotamme sinua tutustumaan kyseisellä sivulla noudatettaviin henkilötietojen käsittelyä koskeviin periaatteisiin.

1. Kuka on rekisterinpitäjä?

Talentree Oy (y-tunnus 2332377-7)
Puijonkatu 23, Sektori 2 krs., 70100 Kuopio

Talentree Talouspalvelut Oy (2628557-7)
Puijonkatu 23, Sektori 2 krs., 70100 Kuopio

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: Antti Huuskonen
Puhelin 050 374 8084
Sähköpostiosoite: antti.huuskonen@talentree.fi

Kukin yhtiö toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä. Rekisterinpitäjänä on se yhtiö, joka määrittelee henkilötietojen käyttötarkoitukset ja keinot, esimerkiksi se yhtiö, jonka kanssa asioit asiakkaan tai yhteistyökumppanin edustajana.

2. Millaisia tietoja käsittelemme ja mistä tiedot kerätään?

Käsittelemme tyypillisesti seuraavia tietoja:

 • asiakkaiden yhteyshenkilöiden tiedot, kuten nimi, yhteystiedot, titteli ja yhteydenotot, yhteyshenkilön edustaman organisaation tiedot, kuten nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja laskutustiedot, tiedot hankituista tuotteista tai palveluista, asiakasnumero, käyttäjätunnus, salasana ja/tai muu yksilöivä tunniste sekä lupa- ja kieltotiedot
 • potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden tiedot, kuten nimi, yhteystiedot, titteli sekä yhteyshenkilön edustaman organisaation tiedot, kuten nimi, y-tunnus, yhteystiedot sekä lupa- ja kieltotiedot
 • yhteistyökumppanien yhteyshenkilöiden tiedot, kuten nimi, yhteystiedot, titteli ja yhteydenotot sekä yhteyshenkilön edustaman organisaation tiedot, kuten nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja laskutustiedot sekä lupa- ja kieltotiedot
 • tapahtumaosallistujien tiedot, kuten nimi, yhteystiedot, titteli ja tiedot tapahtumasta, johon henkilö on osallistunut sekä lupa- ja kieltotiedot
 • verkkosivuston kävijöiden tiedot, kuten yhteydenottolomakkeella tai chatissa annetut nimi- ja yhteystiedot, automaattisesti kerätyt lokitiedot sekä evästeillä kerätyt käyttäjän päätelaitetta ja sivuston käyttöä kuvaavat tiedot kohdan 5 mukaisesti. Verkkosivustollamme voi vierailla myös antamatta tietoja, joilla voi tunnistaa sinut henkilökohtaisesti.

Asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme tiedot saamme rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustamaltaan organisaatiolta. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot keräämme julkisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä, yritysten nettisivuilta tai ammatillisista profiileista taikka verkkosivujen kautta tulleiden yhteydenottojen kautta.

3. Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palveluiden toteuttaminen: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen, jonka olemme tehneet sinun tai edustamasi organisaation kanssa. Emme voi pitää yhteyttä sinuun sopimukseen liittyvissä asioissa, hallinnoida käyttäjiä taikka laskuttaa palveluitamme ilman henkilötietojen käsittelyä. Tämä käsittely perustuu sopimussuhteeseen (jos olet itse sopimuksen osapuolena) taikka edustamasi organisaation kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvaan asialliseen yhteyteen ja oikeutettuun etuumme.
 • Markkinointi: Käsittelemme tietojasi markkinointiin oikeutetun etumme perusteella. Markkinointi, kuten mainonnan kohdentaminen evästeiden avulla, voi perustua myös antamaasi suostumukseen.
 • Liiketoiminnan kehitys: Käsittelemme tietojasi liiketoimintamme ja palveluidemme kehittämiseen. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.
 • Tietoturvan varmistaminen ja väärinkäytösten selvittäminen: Käsittelemme tietoja tietoturvan varmistamiseen.Jou­dumme myös ajoit­tain käyt­tä­mään tie­toja vää­rin­käy­tös­ten estä­mi­seen ja tut­ki­mi­seen. Esi­mer­kiksi auto­maat­ti­sesti kerät­ty­jen loki­tie­to­jen avulla voimme val­voa ja sel­vit­tää tie­to­jär­jes­tel­män käyt­tä­jän toi­mia ja tie­to­jen käy­tön luval­li­suutta oikeu­te­tun etumme mukai­sesti.
 • Oikeuksiemme turvaaminen: Voimme joutua käsittelemään henkilötietoja voidaksemme esittää tai puolustautua oikeusvaateeseen taikka ratkaistaksemme riitoja sovinnollisesti.Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.
 • Lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Siltä osin kuin käsittely perustuu oikeutettuun etuun, katsomme, että käsittelystä on hyötyä niin sinulle kuin meille. Henkilötietojen käsittely mahdollistaa sen, että saat sinulle relevanttia tietoa sopimuksestamme tai palveluistamme. Ottaen huomioon tietojen luonteen ja käyttötarkoituksen, katsomme, että käsittely ei ole ristiriidassa perusoikeuksiesi tai -vapauksiesi kanssa. Voit vastustaa markkinointia milloin tahansa. Muuta oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä voit vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella kohdassa 6 kuvatuin tavoin.

Emme tee automatisoituja päätöksiä, joilla olisi oikeudellisia vaikutuksia tai jotka muuten merkittävästi vaikuttaisivat sinuun.

4. Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen yllä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Pääasiallisesti säilytysajat ovat seuraavat:

 • verkkosivuston käyttäjien tietoja säilytämme korkeintaan kaksi vuotta;
 • asiakkaidemme ja yhteistyökumppanien yhteyshenkilöiden henkilötietoja asiakassuhteen ajan ja kohtuullisen ajan sen päättymisestä asiakassuhteen hallintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen, jonka jälkeen käytämme tietoja markkinointiin ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen alla kuvatuin tavoin;
 • markkinointia varten säilytämme tyypillisesti tiedot potentiaalisen asiakkaan nimestä, tittelistä, työantajasta ja yhteystiedosta niin pitkään kuin tiedot ovat ajantasaisia ja virheettömiä, etkä ole kieltänyt markkinointia tai vaatinut tietojen poistamista; ja
 • tositteisiin mahdollisesti sisältyviä henkilötietoja säilytämme seitsemän vuoden ajan kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi.

Huomioithan, että voimme säilyttää tietoja, jos ne ovat tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

5. Miten sivustolla käytetään evästeitä?

Voimme kerätä palveluidemme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen, nimettömän tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Keräämme evästeiden avulla teknisiä tietoja päätelaitteestasi sekä tie­toja sivus­to­jemme käy­töstä. Näi­hin tie­toi­hin kuu­lu­vat esi­mer­kiksi:

 • laitteeseen liittyvät tiedot, kuten laitetyyppi, selainversio, ruudun koko, käyttöjärjestelmä, IP-osoite;
 • yksilöllinen eväste- tai mobiilitunniste;
 • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajankohdasta ja kestosta, verkkopalveluissa liikkumisesta tai nähdyistä sisällöistä, kuten artikkeleista tai verkkokaupan tuotteista; ja
 • tiedot asiakas- tai markkinointiviestinnän kautta avatuista verkkosivuista.

Voimme käyttää istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen, sekä pysyviä evästeitä, jotka säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi verkkosivustollamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten mainosteknologiatoimittajien ja sosiaalisen median palveluiden, evästeitä.

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme, miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin, joita kerätään esim. chat-interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag-seurantaa, joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätevät samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Voit halutessasi tutustua Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntöön tietääksesi enemmän siitä, mitä järjestelmässä seurataan.

Luokittelemme evästeet käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti:

 • Välttämättömät evästeet: Nämä evästeet ovat välttämättömiä palveluidemme ja niiden toimintojen käyttämiseksi, esimerkiksi sisäänkirjautumiseksi. Nämä evästeet ovat käytössä aina.
 • Mieltymysevästeet: Mieltymysevästeiden avulla tallennamme tietoja, jotka muuttavat sivuston käyttäytymistä ja ulkonäköä, kuten kielivalintoja tai käyttäjän sijainteja.
 • Tilastoevästeet: Tilastoevästeet auttavat meitä ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivustojen kanssa, keräämällä ja raportoimalla tietoja nimettömästi.
 • Markkinointievästeet:Käytämme markkinointievästeitä kävijöiden seurantaan. Tarkoituksena on näyttää mainoksia, jotka ovat sopivia ja kiinnostavia yksittäisille käyttäjille, ja siten arvokkaampia julkaisijoille ja kolmansien osapuolten mainostajille. Mainosevästeet ovat lähtökohtaisesti kolmannen osapuolen evästeitä. Osa näistä kolmansista osapuolista käsittelee tietoja itsenäisinä rekisterinpitäjinä, ja lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat niiden tietosuojakäytännöistä.

Lisätietoja evästeitä asettavista kumppaneistamme saat sivuston evästeasetuksista.

Voit antaa suostumuksen evästeiden käyttöön sivuston evästeasetuksista. Voit kieltäytyä suostumuksen antamisesta tai peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa painamalla sivuston vasemmassa alalaidassa näkyvää vihreää kuvaketta.

6. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Toteutamme lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa alla kuvatut oikeudet:

 • Pääsyoikeus: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin edellyttäen, että tietojen antaminen ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. 
 • Tietojen oikaisu- ja poisto-oikeus: Pyynnöstäsi oikaisemme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai tarpeettomat henkilötiedot. Tietoja ei poisteta, jos ne ovat tarpeen esimerkiksi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Oikeus tietojen siirtämiseen: Voit myös halutessasi saada antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, siirretyksi itsellesi tai kolmannelle osapuolelle koneluettavassa muodossa.
 • Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten.
 • Oikeus peruuttaa suostumus: Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden. Jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi tai vapautesi tai tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, olemme sinuun yhteydessä tietojen käsittelyn jatkamiseksi.
 • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, jos henkilötietojasi on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Valvovan viranomaisen, tietosuojavaltuutetun, yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.tietosuoja.fi.

Yllä kuvattujen oikeuksien toteuttamiseksi pyydämme sinua olemaan yhteydessä kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen. Pyydämme sinua todentamaan henkilöllisyytesi, jotta voimme varmistua siitä, ettei tietoja anneta muulle henkilölle kuin rekisteröidylle itselleen.

7. Mihin tietoja siirretään ja luovutetaan?

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Jos siirrämme tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten EU:n vakiosopimuslausekkeita tai EU:n ja Yhdysvaltojen välistä tietosuojakehystä (Data Privacy Framework) hyödyntäen.

Emme luovuta tietoja kolmansille niiden omia, itsenäisiä käyttötarkoituksia varten muissa kuin alla mainituissa tapauksissa:

 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Konserniyhtiöt: Voimme luovuttaa henkilötietojasi samaan konserniin kuuluville yrityksille perusteltuja käyttötarkoituksia varten.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luo­vut­taa tie­to­jasi vali­koi­duille kump­pa­neil­lemme saa­ta­viemme peri­mi­seksi sekä oikeusvaateiden esittämiseksi ja puolustamiseksi.

Suostumus: Suostumuksesi perusteella voimme luovuttaa henkilötietojasi antamasi suostumuksen määrittämissä rajoissa.

8. Miten tiedot suojataan?

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Mikäli henkilötietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Voidaanko tähän tietosuojaselosteeseen tehdä muutoksia?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön tai viranomaisohjeistuksen muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.