Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

Strategia ja johtaminen

Antti Haapakorva kasvokuva

Antti Haapakorva

Varmista muutos: tuota tunnetta etenemisestä

Keskeisin motivaation ja työmoraalin lähde pitkissä muutoshankkeissa on tunne etenemisestä.

Sen, kuinka hyvin organisaatio sitoutuu ja motivoituu strategiseen muutokseen, ratkaisee mielestämme kolme asiaa. Olette vahvoilla, kun

  1. otatte kaikki mukaan
  2. ruokitte uteliaisuutta ja
  3. teette muutoksen näkyväksi.

Osallisuus ja uteliaisuus lisäävät avoimuutta muutokselle ja etenemisen tunne ruokkii sitkeyttä, joka pitää muutoksen käynnissä.

Johdon yksi tärkeimmistä tehtävistä strategian toimeenpanossa onkin kyetä tuottamaan mukana oleville konkreettista tunnetta etenemisestä ja nostamaan esille näkyviä todisteita, jotka osoittavat sen todeksi.

Eteneminen lisää energiaa

Etenemisen tunne on motivaation lähteenä ihmiselle perustavanlaatuinen, eikä toteudu pelkästään työssä.

Sama innostus herää niin harrastuksissa kuin vaikkapa autotallin siivouksessa, jota on aina yhtä ankeaa aloittaa. Flow-tilaan on helppo hujahtaa, kun eteneminen alkaa näkyä, ja parhaimmillaan myös sen myötä, kun saa positiivista palautetta puolisolta tai naapurilta.

Luultavasti jokainen myös tunnistaa, miten vaikea on päästä isoissa muutoksissa liikkeelle. Mielessä saattaa olla möhkälemäinen projekti, joka on tärkeä, mutta millään ei tahdo päästä alkuun.

Kun lopulta saa pakotettua itsensä liikkeelle, alkaa nähdä ensimmäisiä tuloksia etenemisestä. Parhaimmillaan pääsee ”flow”-tilaan, mikä herättää suorastaan himon päästä eteenpäin: kykenisipä asiaa edistämään edes hieman vielä tänään.

Samoin urheillessa tai muissa harrastuksissa harjoittelumotivaatio voi kummuta siitä, että näkee konkreettisia tuloksia tai visuaalisen todisteen siitä, miten on kyennyt noudattamaan harjoitusohjelmaa.

Tätä samaa etenemisestä syntyvää merkityksellisyyden ja onnistumisen tunnetta pitäisi tavoitella organisaatioiden sisällä, strategisten muutosten kohdalla. Jotakin konkreettista ja näkyvää siis tarvitaan.

Haasteena yrityksissä on, että konkreettiset mittarit ja niiden kautta tunne etenemisestä jäävät helposti hatarammaksi ja abstraktimmaksi, kuin mitä harjoituspäiväkirja tai kuntotesti näyttää, jos tähän ei kiinnitetä erityistä huomiota.

Muutoksen konkretisointi on johdon vastuulla

Johdon tehtävänä on tehdä muutos näkyväksi: konkretisoida ja kuljettaa muutoksen ja strategian tarinaa eteenpäin arjessa, systemaattisesti ja innostavasti.

Suurten transformaatioiden äärellä meille käy usein niin, että tunnistamme päivä- ja viikkotasolla hyvin heikosti, että muutosta tapahtuu. Silti vuoden tai vuosien kuluttua huomaamme vieneemme läpi melkoisia täyskäännöksiä.

Etenemättömyyden harhaan lankeaminen on riski, sillä siitä johtuva turhautuminen vie energiaa, eikä hidas eteneminen tunnu merkitykselliseltä yksilö- eikä ryhmätasolla. Myös tämän vuoksi on keskeistä, että johto tekee muutoksen ja etenemisen näkyväksi, olipa muutos luonteeltaan kuinka hidas tahansa.

Asiantuntijatyötä tekevien kokemuksia ja suorituskykyä tutkineet Teresa Amabile ja Steven Kramer kirjoittavat kirjassaan The Progress Principle (2014) tutkimuksesta, joka osoittaa luovan ja tuottavan suorituskyvyn keskeisimmäksi ajuriksi ihmisen sisäisen työelämän laadun: tunteiden, motiivien, käsitysten positiivisen sekoituksen työpäivän aikana.

Kaikista suorituskykyyn vaikuttavista tekijöistä keskeisimmäksi paljastui eteneminen mielekkäässä työssä: mitä useammin ihmiset kokivat etenemisen tunnetta työssään, sitä todennäköisemmin he olivat myös luovasti tuottavia pitkällä aikavälillä.

Jokapäiväinen eteneminen, pieni päivittäinen tunne voitosta vaikutti kaikin tavoin heidän tunteisiinsa ja suorituskykyynsä.

Mitä enemmän yritys ja johto voi edesauttaa etenemisen tunteen syntymistä vaiheistamalla projekteja tai vain tekemällä etenemisen visuaalisesti näkyväksi, sitä varmemmin se ruokkii ihmisten halua ja kykyä viedä strategiaa entistäkin voimakkaammin eteenpäin.

Näin teet etenemisen näkyväksi

Miten sitten tuottaa organisaatiolle aitoa ja perusteltua tunnetta etenemisestä? Käytettävissäsi on kaksi vaihtoehtoista tapaa, joita voi toki käyttää myös yhtä aikaa:

  1. Tee eteneminen tulosten valossa näkyväksi joko riittävän tiheällä syklillä (viikoittain) tai silloin, kun pienikin muutos on havaittavissa.
  2. Mikäli näkyvien tulosten tunnistaminen lyhyellä aikavälillä on haasteellista, tee näkyväksi se, että etenette suunnitelmanne mukaisesti.

Viesti tuloksista tiheästi

Tavoitteissa edistyminen voi liittyä uuden tuotteen tai tuotelinjan myyntiin, asiakkailta kerättävään palautteeseen tai mihin tahansa strategisen muutoksen mittariin.

Panosta viestinnän visuaalisuuteen ja kulttuuria luovaan symboliikkaan, joiden suhteen vain taivas lienee rajana. Teknologia ja välineet taipuvat kyllä mihin tahansa.

Sinun tehtäväsi strategisesta muutoksesta vastaavana on kehittää jatkuva viestintä sellaiseksi, joka ylläpitää aitoa ja perusteltua tunnetta etenemisestä. Monet naureskelevat myyntiyhtiöissä oleville soittokelloille, joita aina kaupan jälkeen käydään kumauttamassa. Silti niihin liittyvä symboliikka toimii.

Seurattava, näkyvä mittari voi olla myös toimiston sisääntuloaulassa oleva ruutu, joka näyttää etenemisen vaiheet ja näkyvästi viestii niistä töihin tullessa. Samaa tarkoitusta palvelee kirjautumisen yhteydessä tuleva ilmoitus silloin, kun ollaan etätöissä.

Muista myös juhlia voittoja ja selkeiden merkkipaalujen tavoittamista!

Yrityksen kulttuurin mukaisesti on hyvä nostaa esiin etenemisen kannalta keskeisiä yksilöitä tai minimissään tiimejä, jos yksilöiden esiin nostaminen on kulttuurisesti epäsopivaa. Lähtökohtaisesti on tehokasta jakaa positiivinen palaute erisnimille.

Samalla olemme useammin kuin kerran kohdanneet tilanteen, jossa organisaatio kokee työtä tehtävän tiimeinä, jolloin kulttuuri määrittää myös sen, miten palautetta on mielekästä antaa.

Osoita eteneminen suunnitelmassa

Silloin kun ei ole mahdollista viestiä näkyvillä tuloksilla, viesti konkreettisten tekojen kautta osoittaaksesi, että etenette tavoitteiden suuntaan.

Jos teillä on perusteltu käsitys syy-seuraussuhteista, esimerkiksi että kymmenen tarjousta johtaa yhteen kauppaan, voitte seurata tehtyjä tarjouksia uuden tuotelinjan tai innovaation suhteen ja kommunikoida siitä.

Mittaa mieluummin asian ytimessä olevia tekoja, joiden vaikuttavuuteen uskot, kuin vähän sinne päin olevia mittareita, joita on helppo mitata.

Mikäli tapanne johtaa strategista muutosta on vesiputousmallin mukainen Gantt-kaavio, etenemistä on mahdollista visualisoida sujuvasti sen kautta.

Mikäli taas viet muutosta eteenpäin ketterän kehityksen mukaisesti ”sprintteinä”, voit viestiä ja visualisoida kaikki teot esimerkiksi kumuloituvana listana niistä teoista, joita on tehty kyseisen muutoksen eteen.

Jos mahdollista, rakenna muutosprojekti niin, että sen aluksi on mahdollista saavuttaa helppoja voittoja. Suunnittele siis muutosprojektin startti loivaan alamäkeen, realistisen aikataulun kanssa.

Ole kuitenkin rehellinen ja aito viestiessäsi etenemisestä, sillä olemalla falski voit vaarantaa koko hankkeen ja oman maineesi.

Muista osallisuus ja uteliaisuus

Jokaisen johtajan olisi siis hyvä tunnistaa ja sisäistää etenemisen tunteen merkitys ja kyetä tekemään eteneminen ja pienetkin voitot näkyviksi. Ilmiö liittyy niin strategiatyöhön kuin johtamiseen laajemminkin.

Johtamisjärjestelmän näkökulmasta sitä tukevat erityisesti palautteenannon ja sisäisen viestinnän käytänteet sekä palkitsemisjärjestelmä.

Etenemisen lisäksi motivaatiota ruokkivat olennaisesti myös aluksi mainitut osallisuus ja uteliaisuus. Mahdollisuus nähdä oma kädenjälki suunnitelmissa tai vähintään olla kommentoimassa niitä sitouttaa muutokseen.

Utelias yksilö tai tiimi puolestaan on luontaisesti muutoskykyinen ja optimaalisessa tilassa viemään strategiaa eteenpäin.

Osallisuus ja uteliaisuus myös pitävät muutoksen raiteillaan: osallisuus lisää kykyä reagoida ketterästi ja korjata suunnitelmaa pitkin matkaa ja uteliaisuus pitää tuntosarvet ylhäällä kaikkien niiden ympäristöstä tulevien signaalien suhteen, jotka olisivat ristiriidassa muutoksen pohjalla olleiden strategisten olettamusten kanssa ja edellyttävät reagointia.

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444
antti.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä