Psykologinen turvallisuus on terminä ollut esillä aina siitä asti, kun Googlen tutkimus osoitti sen olevan yksi menestyvien tiimien peruspalikoista. Tiimit, joissa kukoisti luottamukseen perustuva tunneyhteys, loistivat innovoinnissa, uuden oppimisessa ja hyvinvoinnissa. Termi on kiehtonut minua, ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa työskentelevänä asiantuntijana päätin selvittää, mitä psykologinen turvallisuus käytännössä tarkoittaa – ja miten sen ylläpitämistä voi kehittää.

Mitä psykologinen turvallisuus tarkoittaa?

Psykologinen turvallisuuden tunne perustuu ihmisyyden perusolettamuksiin: siihen, että haluamme kaikki tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi, juuri sellaisina kuin olemme. Psyko-fyysis-sosiaalisena laumaeläimenä ihmisen DNA:han on tiukasti nakutettuna tarve turvassa olemisen tunteeseen: se on perusvaisto, jonka avulla lajimme on selvinnyt hengissä.

Ihminen on myös virittäytynyt hakemaan tunneyhteyttä toisiin lajitovereihinsa. Halusimme tai emme, haemme jatkuvasti hyväksyntää muilta ihmisiltä, varsinkin meitä lähellä olevilta. Eloonjäämisvaistomme vaatii meitä miettimään, mitä muut meistä ajattelevat ja voimmeko luottaa yhteisöömme.

Psykologisen turvallisuuden merkitys nousee pintaan usein nimenomaan konfliktitilanteissa ja kriiseissä: se kysyy, kuinka vankka pohja luottamuksella on ja millaisista myrskyistä se voi selvitä? Aiheesta kouluttavaa Soul Teamia lainaten: ”Psykologinen turvallisuus mahdollistaa vaikeista asioista puhumisen, anteeksiannon ja luottamuksen rakentamisen uudelleen silloinkin, kun siihen on tullut säröjä”.

Ihmisyyteen ja ihmisten välisiin suhteisiin kuuluu inhimillinen kompurointi. Toisten ja oman haavoittuvuuden ja inhimillisyyden tunnistaminen onkin yksi suurimmista voimavaroista, joiden vaaliminen kantaa eteenpäin silloinkin, kun kaikki muu on epävarmaa. Meistä kukaan ei ole täydellinen, mutta yhdessä voimme paikata toistemme puutteita. Toisaalta ympäristö, jossa ihmiset uskaltavat epäonnistua ja yrittää, mahdollistaa virheistä oppimisen, rohkeuden kokeilla, ja kyvyn selvitä muutoksen keskellä.

Psykologinen turvallisuus asiantuntijan näkökulmasta

Ihmisläheisessä ammatissa työskentelevänä asiantuntijana halusin siis selvittää, mistä psykologisessa turvallisuudessa on oikein kyse. Koska kyseessä on nimenomaan tunnekokemus, halusin teorian lisäksi ymmärtää käsitettä kokonaisvaltaisemmin, koko kehollani ja mielelläni. Siksi päätin osallistua viikonlopun yli kestävälle psykologisen turvallisuuden intensiivikurssille, jonka Soul Team järjesti.

Laadukkaasti toteutettu kurssi oli kokonaisvaltainen elämys: itsetutkiskelun, teoriaosuuden ja ryhmässä työskentelyn lisäksi turvallisuuden tunnetta kokeiltiin käytännössä valmennuksen tähtien, hevosten kanssa. Valmennukseen osallistuminen ei vaatinut aiempaa kokemusta hevosten parissa, rohkeus ja avoin mieli uuteen riittivät. Tämä sopi minunlaiselleni noviisille, joka hevospelkonsa takia on pikemminkin vältellyt hevosten läheisyyttä.

Psykologisen turvallisuuden intensiivivalmennus

Työskentely hevosten kanssa sopi täydellisesti valmennuksen teemaan, sillä se perustuu kehonkieleen ja energiaan, toisin sanoen läsnäoloon, tunnekokemukseen ja yhteyteen ilman sanoja tai spekulaatiota. Hevosia ei voi huijata ja ennen kaikkea: hevosten kanssa ei voi huijata itseään tai kieltää omia tuntemuksiaan.

Hevoselta saatu palaute omasta toiminnasta on aina välitön ja rehellinen: hevonen ei manipuloi tai teeskentele, vaan ilmaisee toiminnallaan aitoja tunteita. Jotta hevosen saa vuorovaikutukselliseen suhteeseen, on sen kanssa ensin pystyttävä luomaan luottamukseen perustuva tunneyhteys, jossa molemmat osapuolet ovat omasta vapaasta tahdostaan. Tilanne toimii herkullisena alustana havainnoida omaa käyttäytymistä, tunnetiloja, itsetuntemusta ja omia rajoja.

Itsetuntemuksen ytimessä

Myönnän, hevosten kohtaaminen oli pelottavaa, mutta samalla kutkuttavan jännittävää. Kokemattomuuteni toi oman, positiivisen lisänsä tilanteeseen: koska minulta puuttui taito käsitellä hevosta, yhteyden luominen perustui puhtaasti kykyyni saada hevonen luottamaan itseeni. Hevosten kanssa toteutetut erilaiset toiminnalliset harjoitukset ohjasivat kohti itsetuntemusta: ison eläimen läheisyydessä omia pelkoja ei voinut paeta, ja toisaalta rohkeus astua tilanteeseen peloista huolimatta valoi uskoa itseen ja omaan kykyyn hallita tilannetta. Muiden ryhmäläisten katsellessa olimme myös haavoittuvuuden peruskysymysten äärellä: mitä muut ajattelevat minusta? Asetanko itseni naurunalaiseksi, kun yritän?

Valmennuksen aikana jouduin kohtaamaan myös tilanteita, joissa pelko otti vallan. Omien heikkouksien ääneen myöntäminen on vaikeaa, koska usein se tuottaa häpeää. Omien tunteiden sanoittaminen ja myöntäminen on kuitenkin välttämätön osa omien rajojen tunnistamista ja niiden osoittamista muille. Oli todella rohkaisevaa, kun naurunalaiseksi joutumisen sijasta muut ryhmäläiset suhtautuivat tilanteeseen myötätuntoisesti ja kannustaen: seuraava yritys onnistuikin huomattavasti paremmin. Palkitsevinta valmennuksessa olikin uusiin, upeisiin ihmisiin tutustuminen, heidän tarinoidensa kuuleminen ja yhdessä oivaltaminen.

Oppeja ammatillisen kasvun tueksi

Kaiken kaikkiaan kurssi oli onnistunut kokemus, ja sain mitä lähdin hakemaan: kokonaisvaltaisen tunnekokemuksen turvallisuuden merkityksestä ja tärkeydestä. Samalla hevoskammoni hieman helpotti, ja myönnän jopa kaipaavani hevosten läsnäoloa. Entä mitä oppeja valmennuksesta mieleeni jäi? Useitakin, joista alle olen tiivistänyt oleellisimmat asiantuntijatyön kannalta. Vinkit sopivat hyvin myös johtajille ja esimiehille.

  • Asiakasrajapinnassa toimiva asiantuntija työskentelee ennen kaikkea ihmisläheisessä palveluammatissa. Roolissa onnistuminen vaatii ihmisten erilaisuuden, haavoittuvuuden ja yksilöllisyyden ymmärtämistä.
  • Ihmisten kanssa työskentely vaatii empatiakykyä sekä herkkyyttä ja taitoa tulkita toista ihmistä.
  • Luottamus perustuu aina molemmin puoleiseen vapaaehtoisuuteen: kaikenlainen vallankäyttö heikentää tunneyhteyttä ja sitä kautta luottamusta.
  • Luottamus ja yhteys rakentuvat ajan kanssa, ennen kaikkea tekojen kautta.
  • Psykologinen turvallisuus on yhteisen oppimisen, kasvun ja kehittymisen edellytys.
  • Yhdessä tekeminen ja oppiminen on tehokkain keino menestyä ja onnistua.

Psykologinen turvallisuus on siis perusedellytys ihmisenä toimimiselle ja yhteistyön sujuvuudelle. Jos aihe jäi kutkuttelemaan, suosittelen lukemaan Amy Edmondsonin aihetta käsittelevän kirjan: The Fearless Organisation: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Soul Teamin valmennuksia suosittelen lämpimästi, jos haluat ymmärtää kokonaisvaltaisesti, mitä psykologinen turvallisuus käytännössä tarkoittaa. Jos taas haluat kehittää organisaatiotasi kohti menestystä, suosittelen tutustumaan valmennuskokonaisuuksiimme, joissa hyvä johtajuus ja yhteistyön kehittäminen toimivat läpileikkaavina teemoina.

Terveisin, Kaisa Railanmaa