Kulttuurimme muutoksessa.

Johda kokonaisvaltaisesti ihmisten kautta

Uusin työn murros on tehnyt selväksi, että ihmislähtöinen johtamisosaaminen on yhtä tärkeää kuin liiketoiminnan ja talouden johtaminen: myös yrityksen strategia toteutuu todennäköisemmin, kun organisaatiolla ja sen tiimeillä on kykyä kehittää johtamista, kyvykkyyksiä ja viestintää uuden ajan opein. Tällöin on kyse kulttuurin johtamisesta ja muotoilemisesta sellaiseksi, joka tukee tavoitteellisesti yrityksen liiketoimintaa.

Yrityksen strategian ja toimintakulttuurin tulee vahvistaa toisiaan. Perinteisillä tyky-päivillä ja liikuntaseteleillä on edelleen paikkansa, mutta ne pelkästään eivät riitä ohjaamaan kulttuurin muutosta haluttuun suuntaan. Tarvitaan kokonaisvaltaisempaa näkemystä kulttuurista muutoksen työkaluna ja strategian mahdollistajana. Ytimessä molemmissa on ihminen – ja johtaminen.

Kulttuurimme muutoksessa on uudistava valmennus- ja kehitysohjelma pohjoissavolaisille johtajille ja työyhteisöille. Kokonaisuus on osa Tulevaisuuden toimintakulttuuri -hanketta, joka toteutetaan Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston -tuella.

Siirry ilmoittautumaan

Näitä johtamisen taitoja ohjelma kehittää:

Ihmislähtöiset valmentavan johtamisen taidot.

Luottamuksellisen ja avoimen ilmapiirin rakentaminen.

Työyhteisön vuorovaikutuksen ja oppimisen kehittäminen.

Tulevaisuuden toimintakulttuuria johdetaan kokonaisvaltaisesti

Tulevaisuuden toimintakulttuuri sitouttaa ja vetää puoleensa. Samalla se on aikaansaava, ohjaa määrätietoisesti kohti liiketoiminnallisia tavoitteita ja reagoi ketterästi muutoksiin. Suppea lähestymistapa kulttuurin kehittämiseen voi näkyä mm. vaikeuksina johtaa muuttuvassa toimintaympäristössä, irrallisina esihenkilö- ja hyvinvointivalmennuksina, katkonaisina prosesseina tai heikosti toteutuvana strategiana.

Lähde kehittämään tulevaisuuden toimintakulttuuria uudessa kehitys- ja valmennusohjelmassa, joka tarttuu käytännönläheisesti ja kattavasti kulttuurin kehittämisen haasteeseen – strategiaa ja liiketoiminnan tavoitteita unohtamatta.

Suosittelemme, että kokonaisuuteen osallistuu vähintään yksi henkilö yrityksen johdosta sekä joku yrityksen HR-asioiden kanssa työskentelevä henkilö (esim. tiiminvetäjä tai HR-johtaja), jolla on mahdollisuus lähteä viemään yrityskulttuurin kehittämiseen suunnattuja käytännön kokeiluja arkeen.

Ohjelman myötä

 • Saat konkreettisia työkaluja omassa johtamistyössä uudistumiselle ja toimintakulttuurin kehittämiselle.
 • Päivität ymmärryksesi työelämän muutoksesta sekä strategisesta ja inhimillisestä johtamisesta.
 • Lisäät vertaisoppimista ja kokemusten vaihtamista kollegoiden kesken.
 • Sinulla on paremmat valmiudet rakentaa luottamuksen ilmapiiriä läpi työyhteisön. Tämä toimii turvana ja ankkurina muutoksessa.
 • Ymmärrät strategian yhteyden arkityöhön ja osaat hyödyntää ihmisten johtamisen taitoja strategian toteuttamisessa.
 • Innostuneisuus ja hallinnan tunne lisääntyvät johtamistyössäsi.

Valmennus- ja kehitysohjelman vaikuttavuuden takaavat korkeatasoinen koulutussarja kulttuurin strategisesta ja ihmislähtöisestä johtamisesta, yritys- tai tiimikulttuurin nykytilan auditointi sekä valmennuspäivät kulttuurin johtamisesta arjessa. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat HR:lle suunnatut valmennuspäivät ja näissä kertyvä työkalupakki ja valmiudet yrityskohtaisiin muutosprojekteihin. Katso tarkemmat sisällöt alta.

Siirry ilmoittautumaan

Kulttuurimme muutoksessa -kehityspolun askelmat:

Kulttuurin strateginen johtaminen

Strategia määrittää organisaation kulttuurin tavoitetilan.

Vastaavasti strategisten tavoitteiden saavuttaminen voi epäonnistua, jos sen toteuttamista ei nähdä kokonaisvaltaisesti ihmisten ja kulttuurin kautta.

Iltapäivät tarjoavat eväitä kasvuhaluisen yrityksen kulttuurin tavoitteelliseen ja strategiseen johtamiseen.

23.3. Johtaminen, strategia ja kulttuuri, Mika Sutinen

 • Ohjelma klo 13.30-17.00, sis. iltapäiväkahvit
  • Lähtökohtana ymmärrettävä ja yhteisesti omistettu strategia
  • Tunnista kyvykkyydet
  • Johda etenemistä ja tavoitteita
  • Hyödynnä työkaluja (MWB tai OKR)
  • Onnistu viestinnässä
  • Ajattele ja toimi osallistavasti

Mika Sutinen on mestarillinen monessa liemessä keitetty kasvun osaaja ja hallitusammattilainen, joka toimii hallituksen puheenjohtajana mm. Framerylla, Luhdalla, Reaktorilla, SNG Groupissa, Ellun Kanoilla, Starialla ja Jungle Juice Barissa.

30.3. Inhimillinen johtaminen ja kulttuuri, Suvi Honkanen

 • Ohjelma klo 13.30-17.00, sis. iltapäiväkahvit
  • Työelämän muutoksen ja työntekijäymmärryksen lisääminen
  • Hyvinvoinnin johtaminen työssä
  • Inhimillisen johtamisen kulmakivet
  • Vastuullisuus arjen johtamistyössä

Suvi Honkanen on inspiroiva paremman ja inhimillisemmän työelämän puolestapuhuja. Hänellä on vahva kokemustausta vaativista HR-johtotehtävistä mm. kaupan ja rahoitusalalta. Keväällä 2023 Suvi siirtyy toimimaan johdon valmentajana, coachina, asiantuntijana ja hallitusammattilaisena.

Huom! Kulttuurin strategisen johtamisen koulutuspäivät 23. ja 30.3. sekä Kulttuurin johtaminen arjessa -valmennukset 10. ja 23.5. ovat kaikille avoimia ja ilmaisia. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Ilmoittautuminen avautuu helmikuun alussa.

Kulttuurin johtaminen arjessa

Johtaminen uudistuu, samoin jokainen johtaja – miten uudistua myös itse ja yhtenäistää koko yrityksen johtamista.

Tässä valmennuskokonaisuudessa annetaan työkaluja johtaa yrityskulttuuria jaetusti ja yhdessä. Työkaluina toimivat muun muassa johtamisen visio ja pelikirja sekä tavoitekulttuurin työkirja.

Näiden avulla voit kiteyttää näkemyksesi siitä, miten omalla johtamisella voi mahdollistaa arvoa tuottavan ja muutoksiin ketterästi reagoivan toimintakulttuurin sekä miten yhdessä työyhteisön kanssa rakennatte kulttuuristanne tavoitteellista ja mitattavaa.

10.5. Uudet johtamistaidot arjessa, Kaisa Stigell

 • Ohjelma klo 13.30-17.00, sis. iltapäiväkahvit
  • Minä johtajana muutoksessa ja yhtenäisen kulttuurin rakentajana
  • Toimintatapojen ja käytänteiden tavoitteellinen uudistaminen: oman johtajuuden kehittyminen, itseohjautuvuus, työnsuunnittelu, kokeilut, oppiminen ja viestintä

23.5. Uudet johtamistaidot arjessa, Kaisa Kohtamäki

 • Ohjelma klo 13.30-17.00, sis. iltapäiväkahvit
  • Kohtaamis- ja tunnetaidot
  • Luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden rakentaminen
  • Valmentava ote ja palaute
  • Osallistavat keinot

Päivät sisältävät yhteistyöskentelyä ja vertaisoppimista asiantuntijoiden alustamina ja fasilitoimina.
Ohjelma sisältää orientaationa Mika Sutisen Johtamisen uudet 10 käskyä -verkkokurssin ja käytännön työssä harjoiteltavan välitehtävän.

Huom! Kulttuurin johtaminen arjessa -valmennukset 10. ja 23.5 sekä Kulttuurin strateginen johtaminen -valmennukset 23. ja 30.3. ovat kaikille avoimia ja ilmaisia. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Ilmoittautuminen avautuu helmikuun alussa.

Kulttuurimme auditointi, maalis-toukokuu

Osallistujayritysten kulttuuriauditoinnit antavat tietoa kulttuurin nykytilasta. Auditoinnissa kerätään määrällistä ja laadullista tietoa sähköisen kyselyn ja avainhenkilöiden haastatteluiden kautta, ja tulokset puretaan asiantuntijan kanssa. Auditointi luo pohjan tavoitteiden ja muutoskokeilujen määrittämiselle. Samalla se auttaa tekemään muutoksen näkyväksi. Arvioitavat osa-alueet:

 • strategian toteutuminen
 • kyvykkyydet, osaaminen ja oppiminen
 • viestintä ja vuorovaikutus
 • luottamus, yhteistyö ja psykologinen turvallisuus
 • tiimin toimintamallit ja käytänteet
 • johtaminen.

Yrityskulttuurin kehittämisen valmennuspäivät

24.8. Osa 1, klo 8.30-15.30, Talentree

Lisäät ymmärrystäsi yrityksenne kulttuurin kehittämisen lähtökohdista. Opit valmentavan tiimijohtamisen perusteita ja tiimikehittämisen menetelmiä.

 • Mitä on valmentava tiimin ja organisaation kehittäminen ja johtaminen?
 • Yhteisöohjautuva tiimi ja organisaatio
 • Kulttuurilähettilään rooli ja tehtävä organisaatiossa
 • Kehittämisen kulmakivet:
  • Työntekijäkokemuksen muotoilu
  • Tavoitekulttuuri: ohjaus yhteisiin tavoitteisiin ja yhteistyöhön
  • Tiimin dynamiikan kehittäminen
  • Valmentava ote työssä ja johtamisessa
 • Kehittämisen menetelmiä ja työkaluja
 • Tehtävä: Muutoskokeilut työarkeen

Valmentajina ja fasilitaattoreina Johanna Haapakorva ja Anna Väänänen. Asiantuntijavieraana Markus Ikonen: Executive Business Coach ja CEO, Muutosakatemia Oy. Markuksella on lähes 20 vuoden historia johtotehtävistä, myynnin johtamisesta, valmentamisesta sekä esihenkilötyön kehittämisestä.
Hänen erikoisosaamistaan on valmentavan johtajuuden kehittäminen.

14.9. Osa 2, klo 8.30-15.30, Talentree

Lisäät ymmärrystäsi erilaisista tiimin kehittämisen tilanteista, kehittämisen menetelmistä ja itsestäsi tiimityöskentelijänä.
Harjoittelet valmentavan tiimin johtamisen menetelmiä.

 • Luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden rakentaminen
 • Minä tiimityöskentelijänä
 • Oppimisklinikka: Tiimin fasilitointimenetelmien harjoittelu
  • Valittujen menetelmien harjoittelu pienryhmissä, esimerkiksi tiimin arvojen ja pelisääntöjen suunnittelun fasilitointi
 • Muutoskokeiluiden reflektointi: mitä olemme oppineet, mitä jatkamme ja miten?

Valmentajina ja fasilitaattoreina Johanna Haapakorva ja Anna Väänänen. Asiantuntijavieraana Johanna Pantsar: Executive Business Coach, Group and Team Coach sekä CEO, Bestla Coaching Oy. Johannalla on yli kymmenen vuoden kokemus HR-tehtävistä. Nykyisin Johanna toimii myös yrittäjänä omassa coaching- ja HR-alan yrityksessä.

Hankkeen päätösseminaari, lokakuu 2023

Valmennus- ja kehitysohjelman opit vedetään yhteen kaikille avoimessa päätösseminaarissa. Seminaari tekee näkyväksi yrityksissä jo tehdyn muutosmatkan. Samalla se syventää ajatuksia tulevaisuuden toimintakulttuurin strategisesta kehittämisestä mm. asiantuntijapuheenvuorojen ja keskustelun kautta. Seminaarin tarkka ajankohta ja sisältö täsmentyvät loppukesästä 2023.

Kenelle ohjelma sopii?

Kulttuurimme muutoksessa -ohjelma on suunnattu pohjoissavolaisille pk-yrityksille, jotka työllistävät 30–200 henkeä. Suosittelemme, että kokonaisuuteen osallistuu vähintään yksi henkilö yrityksen johdosta sekä joku yrityksen HR-asioiden kanssa työskentelevä henkilö (esim. tiiminvetäjä tai HR-johtaja), jolla on mahdollisuus lähteä viemään yrityskulttuurin kehittämiseen suunnattuja käytännön kokeiluja arkeen. Alle 30 henkeä työllistävien yrityksille suosittelemme johtajalle suunnattua Johtajana muutoksessa -valmennusohjelmaa.

Ohjelman tuettu hinta on 1 300 € per yritys, alv. 0 %.

Ilmoittaudu tästä

Talentreen valmennuksissa ihmislähtöinen tulokulma kytketään vahvasti liiketoiminnan kasvuun ja strategisiin tavoitteisiin. Uskomme, että tulevaisuuden toimintakulttuuri muodostuu hyvän dialogin, vahvan tunneyhteyden ja selkeiden tavoitteiden varaan. Samojen asioiden, joiden kautta ihmiset kytkeytyvät strategiaan. Paitsi ymmärrettävän ja yhteisesti omistetun strategian, yritys tarvitsee hyvää johtamista, oikeat kyvykkyydet ja riittävästi hyvää viestintää.

Valmennuksessa mukanasi ovat Strategisen HR:n liiketoimintajohtajamme Johanna Haapakorva sekä päiväkohtaiset syväosaajat Mika Sutinen, Kaisa Kohtamäki, Kaisa Stigell ja Suvi Honkanen. Koulutuspäivät ja kehitystyöpajat järjestetään KPY Novapolis CoWorkissa Microkadulla ja HR:lle suunnatut valmennuspäivät Talentreen toimitiloissa Puijonkadulla.

Vipuvoimaa logoESR-logo

 

Ilmoittaudu mukaan

Ohjelman hinta on 1 300 € per yritys, alv. 0 %. Osallistujayrityksellä tulee olla toimipaikka Pohjois-Savossa.

Lisätietoja ohjelmasta saat Väänäsen Annalta: anna.vaananen@talentree.fi, 040 078 2091.

 • Talentree Oy pidättää oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

Tutustu henkilöön

Johanna Haapakorva

Liiketoimintajohtaja: strateginen HR ja valmennuspalvelut

Puhelin: 050 379 4795
Email: johanna.haapakorva@talentree.fi

TalentreePalvelutKulttuurimme muutoksessa
X