HSEQ-johtamisjärjestelmät.

Luomme laatujärjestelmän, joka tuntuu omalta ja tulee käyttöön.

Ota yhteyttä

Johtamisjärjestelmä lisää suorituskykyä

Johtamisjärjestelmä auttaa kehittämään toimintaa systemaattisella tavalla, vahvistaa kilpailukykyä ja luo pohjan jatkuvalle parantamiselle. Johtamisjärjestelmän rakentaminen on aina strategiaan pohjautuva kehitysprojekti, jossa huomioidaan koko organisaatio ja sen toimintaympäristö sekä tärkeimmät sidosryhmät. Projektin lopputuloksena on haluttuun muotoon ja valitulle alustalle dokumentoitu johtamisjärjestelmä, joka on tarvittaessa sertifioitavissa.

Laatu-, ympäristö- ja henkilöstöjohtamisjärjestelmien sertifikaatit toimivat kansainvälisesti tunnustettuna näyttönä osaamisesta ja asiantuntijuudesta: yleisimpiä sertifikaatteja ovat vastaavasti ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001. Kanssamme saat käyttöösi laajan kokemuksemme eri johtamisjärjestelmistä sekä parhaat käytännöt eri toimialoilta – tarvittaessa myös ulkoistetun laatu- tai HSE-päällikön.

Johtamisjärjestelmän hyödyt:

Selkeät toimintatavat ja tavoitteet

Jatkuvan parantamisen malli

Kilpailuetua myyntiin ja markkinointiin

Johtamisjärjestelmä hyödyttää kaikkia

Johtamisjärjestelmä luo organisaatioon yhteisen tavan toimia, parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä kokonaisvaltaisesti ja auttaa tekemään yrityksen toiminnasta sekä johtamisesta selkeämpää. Korkea asiakastyytyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys johtavat myös parempaan kannattavuuteen. Johtajille ja esimiehille johtamisjärjestelmä tarjoaa työkalut reiluun ja läpinäkyvään johtamiseen ja jatkuvaan parantamiseen.

Henkilöstölle laatujärjestelmä ja selkeät tavoitteet piirtävät kuvan vaaditusta tasosta ja omasta suoriutumisesta, mikä lisää työn mielekkyyttä. Samalla henkilöstön vaihtuvuus vähenee, hiljainen tieto saadaan näkyväksi ja turhan työn aiheuttama hukka vähenee. Johtamisjärjestelmän voi rakentaa ISO 9001 -standardin mukaisesti.

Etenkin sertifioituna laatujärjestelmä lisää organisaation läpinäkyvyyttä etenkin hallinnollisen vastuullisuuden näkökulmasta ja tukee näin vastuullisuustyötä ja -viestintää sekä luo tarvittaessa pohjaa GRI-raportoinnille. ISO 9001 -standardi on yhteensopiva ISO 14001 ja ISO 14001 -standardien kanssa.

ISO 9001 -standardin mukainen laatujärjestelmä on edellytys mm. NATO:n AQAP-standardisarjan mukaiselle laatujärjestelmälle.

Ympäristöjärjestelmä on vastuullisen yrityksen valinta

Ympäristöjärjestelmä on johtamisen työkalu ympäristövastuun huomioimiseen yrityksen toiminnassa, strategiassa ja päätöksenteossa, kattavasti ja vaikuttavasti. Erityisesti ISO 14001 -standardin mukaiset ympäristöjärjestelmät ovat yhä useamman vastuullisen yrityksen tavoitteena. Kevyempi vaihtoehto on tavoitella Ekokompassia tai Green Office -sertifikaattia.

Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatio laatii tavoitteet ja toimenpidesuunnitelman sekä seuraa tavoitteiden saavuttamista. Ympäristöjärjestelmä auttaa osaltaan ennakoimaan riskejä, kehittämään kustannustehokkuutta ja viestimään vastuullisuudesta eri sidosryhmille.

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon kiihtyessä, ympäristöjärjestelmä auttaa organisaatioita tunnistamaan systemaattisesti omia haitallisia ympäristövaikutuksia, sekä luo systemaattisen mallin näiden haitallisten vaikutusten minimoimisessa ja poistamisessa, oli ne sitten pieniä tai suuria. Mitattavat tavoitteet mahdollistavat läpinäkyvän tulosten seurannan ja raportoinnin, sekä tukevat näin ollen tarvittaessa GRI-raportointia myös ympäristönäkökulmasta. ISO 14001 -standardi on yhteensopiva ISO 9001 ja ISO 45001 -standardien kanssa.

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä

Organisaatio voi kehittää työterveyden ja työturvallisuuden johtamista ottamalla käyttöön ISO 45001 -standardin mukaisen johtamisjärjestelmän. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän tavoitteena on tunnistaa ja hallita riskejä, sitouttaa turvallisuusajatteluun ja edistää työympäristöä terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sertifikaattia arvostetaan etenkin rakennusalalla ja teollisuudessa.

Työterveyden ja työturvallisuuden huomioiminen auttaa laadun ja kustannusten hallinnassa, lisää työhyvinvointia konkreettisen, fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden näkökulmista, sekä rakentaa positiivista mielikuvaa organisaatiosta.

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä nostaa esiin organisaatioiden sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmia, sekä niille asetettuja tavoitteita ja tuloksia. ISO 45001 -standardi on yhteensopiva ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien kanssa. Mitattavat tavoitteet mahdollistavat läpinäkyvän tulosten seurannan ja raportoinnin, sekä tukevat näin ollen tarvittaessa GRI-raportointia myös sosiaalisen vastuun näkökulmasta.

Mitä johtamisjärjestelmäprojekti sisältää?

Johtamisjärjestelmän kehitysprojektit ovat pk-yrityksissä tyypillisesti 4–15 henkilötyöpäivän mittaisia kokonaisuuksia, joissa yrityksen liiketoiminta käydään järjestelmällisesti läpi valitusta näkökulmasta ja tarvittavat kehitystoimenpiteet viedään hallitusti läpi.

 • Johtamisjärjestelmän rakentamiseen liittyvät projektit ja tapa toimia perustuvat laajaan kokemukseemme eri toimialoilta niin paikallisesti kuin kansainvälisesti toimivista organisaatioista.
 • Saat käyttöösi syvän ymmärryksen johtamisesta, strategialähtöisestä liiketoiminnan kehittämisestä ja standardeista.
 • Pystymme tukemaan teitä kehitystyössä laajasti mm. HR-toimintojen osalta.
 • Asiantuntijakumppani tuo projektiin osaamista ja ymmärrystä ympäristöjärjestelmän kytkemisestä osaksi yrityksen arkea ja strategiaa.

Pk-yritysten on mahdollista hakea tukea palvelun toteuttamiseen ELY-keskukselta Yritysten kehittämispäivinä.

HSEQ-järjestelmiä tukevat palvelut

Varmista johtamisjärjestelmätyön tuloksellisuus

Voit vahvistaa nykytila-analyysiä mm. kuiluanalyysin, asiakas- ja henkilöstökyselyiden sekä tutkimusten avulla. Hoidamme puolestanne toimittaja-arvioinnit, joissa hyödyt laajasta kokemuksestamme.

Tuemme teitä johtamisjärjestelmänne kehittämisessä myös yksittäisillä sisäisillä auditoinneilla, johdon katselmuksilla ja HSEQ-koulutuksilla tai pitkäjänteisellä yhteistyöllä ulkoistetun laatupäällikön roolissa. Laatupäällikön tehtävät voi myös ulkoistaa sovituksi ajanjaksoksi, jonka kuluessa koulutamme seuraajan yrityksen sisältä.

Sitouta ja oivalluta

Laatujärjestelmän käyttöönotto on muutosprosessi, joka koskettaa koko henkilöstöä ja edellyttää uusien toimintamallien omaksumista, itsensä johtamisen taitoa sekä asetettujen tavoitteiden kokemista itselle tärkeiksi. Johdolle suunnattu business coaching sekä osallistavat esihenkilö– ja Lean-valmennukset lisäävät työn mielekkyyttä, mikä näkyy viivan alla ja sitoutuneena henkilöstönä.

Miksi valita kumppaniksi Talentree?

 • Olemme kehittäneet lukuisia ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS18001 (ISO 45001) standardien mukaisia johtamisjärjestelmiä sertifiointiin saakka erikokoisissa organisaatioissa, useilla eri toimialoilla.
 • Meillä on kokemusta myös spesifimpien laatujärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta ISO 3834 ja SFS-EN 1090 -standardien ja NATO:n AQAP-julkaisujen mukaisesti.
 • Olemme toimineet ulkoisena laatupäällikkönä organisaatioissa eri toimialoilla ja varmistaneet sekä sertifioitujen että sertifioimattomien johtamisjärjestelmien ylläpidon ja kehittymisen.
 • Olemme lean-asiantuntijoita: lean-kehitysprojekteja ja lean-valmennuksia olemme toteuttaneet teollisuudessa, sairaalassa ja hoiva-alalla sekä elintarvike- ja maataloudessa.
 • Saat meiltä kaikki laatujärjestelmän käyttöönottoa ja liiketoimintaasi tukevat palvelut: laatujärjestelmäprojektiin voidaan sujuvasti yhdistää mm. esihenkilövalmennukset, strategiaprojektit, HR-toimintojen kehittäminen sekä taloushallinnon palvelut.
 • Projektin jatkona voitte viedä yritystänne kokonaisvaltaisesti eteenpäin saman kumppanin kanssa.

Tee tasotesti!

Testaa johtamis- tai laatujärjestelmänne vahvuus ja ajantasaisuus. Saat nopean arvion organisaationne vahvuuksista ja selkeät askelmerkit seuraavalle tasolle. Testi sopii yrityksille, joilla on olemassa oleva johtamis-/laatujärjestelmä ja yrityksille, jotka harkitsevat sellaisen rakentamista. Testin avulla arvioit:

 1. nykyisen johtamisjärjestelmänne toimivuutta ja/tai
 2. mitä strategiaa tukevan järjestelmän rakentaminen teiltä vaatisi.

Lataa testi ja katso, millä tasolla olette!

Tutustu henkilöön

Antti
Huuskonen

(DI), Business Consultant, Partneri

Puhelin: 050 374 8084
Email: antti.huuskonen@talentree.fi

TalentreePalvelutHSEQ-johtamisjärjestelmät
X