Lähtökohtana oli kunnianhimoinen suunta ja selkeät stepit etenemiselle.

Pekka Nurmi, strategisen kehityksen johtaja, Knowit Solutions Oy

Toteutimme Talentreen kanssa strategiaprojektin, jossa korostuivat laaja osallistaminen ja konkretian tasolle viety muutos. Meillä on nyt selvät tavoitteet ja priorisoidut muutosohjelmat kohti haluttua tulevaisuutta.

Kirkastimme yhteisen suunnan ja selkeät stepit muutokseen

Knowitilla on tällä hetkellä Suomessa noin 500 työntekijää, joista lähes 300 työskentelee tytäryhtiössämme Knowit Solutionsilla. Viime vuosina tehtyjen yrityskauppojen myötä meillä alkoi olla erilaisia liiketoiminnan malleja ja kulttuureita, ja tietyllä tapaa identiteetin haku käynnissä. Siksi halusimme lähteä määrittämään yhteistä suuntaa ja sitä, millaiseen tulevaisuuteen olemme menossa.

Iso kuva tulee meille Knowit Groupin tasolta Ruotsista. Strategiaprojektissa halusimme erityisesti katsoa, miten asemoidumme toimialallamme Suomessa: millaisia mahdollisuuksia tunnistamme, mitä painopisteitä on täsmennettävä ja millaista yhteistä matkaa voimme lähteä rakentamaan.

Strategiatyön keskiössä oli se, että koko henkilöstömme pääsee osallistumaan suunnan määrittelyyn. Lähtökohtana oli rakentaa paitsi kunnianhimoinen suunta, myös stepit etenemiselle eli selkeitä muutoksia, joita pääsemme nopealla tahdilla toteuttamaan eri muutosohjelmien kautta.

Tärkeitä teemoja olivat työntekijäkokemus, arvontuotanto asiakkaalle ja kyvykkyyden johtaminen: kuinka rakennamme henkilöstölle otolliset ja mielekkäät olosuhteet olla meillä duunissa, miten voisimme olla vielä asiakaslähtöisempiä ja kuinka johdamme omaa työtämme ja kyvykkyyttämme tavalla, joka parhaiten palvelee asiakkaitamme nyt ja tulevaisuudessa.

Uusi strategia on työkalu meille kaikille

Projektin aikana saimme määritettyä meille tärkeimmät muutoksen mahdollistajat ja suunnat, jotka konkretisoituivat muutosohjelmiksi. Näistä priorisoimme tässä hetkessä kriittisimmät, ja meillä on nyt selkeys siihen, miten lähdemme ajamaan strategiaa käytäntöön.

Käytännössä olemme nyt syksyn 2022 aikana lähteneet toteuttamaan strategiaa: organisoiduimme muutosohjelmien ympärille, hankimme tarvittavaa kyvykkyyttä ja kumppaneita ja nimesimme vastuut. Näin luomme pohjaa sille, että ensi vuoden alussa pystymme toteuttamaan tiettyjä toimintoja uudella mallilla. Olemme ymmärtäneet, mitkä ovat seuraavat stepit, joita kohti lähteä.

Teimme strategiatyötä monitasoisesti koko henkilöstön, strategiatyöryhmän ja strategianyrkin kesken. Noin 40 hengen strategiatyöryhmässä oli edustettuna henkilöitä eri toiminnoistamme.

Samalla kun työskentelimme strategian laatimiseksi, strategiatyöryhmän jäsenistä rakennettiin muutosagentteja, jotka tavalla tai toisella kantavat näpeissään tiettyjä tekemisen osa-alueita tai vetävät tiimejä. He ovat olleet mukana strategiatyössä ja ymmärtävät, mistä se on syntynyt sekä arvioivat menestystä. Näin strategian toteuttaminen ei jää johdon hankkeeksi, eikä työryhmän rooli ei pääty siihen, että muutoksia ajettaisiin vain kulmahuoneesta läpi.

Strategiatyöhön osallistui 300 henkeä

Projektinaikainen työskentely vastasi odotuksiimme. Pidin erityisesti tarkasta alkuvaiheen määrittelystä, hyvästä projektinhallinnasta ja työstä, jota monesta suunnasta kerättyjen näkemysten kiteyttämiseksi ja jäsentämiseksi tehtiin.

Halusimme osallistaa strategiatyöhön koko porukan, mikä tarkoittaa kohdallamme satoja. Hyödynsimme tässä henkilöstökyselyä ja sisäisiä viestintäkanavia. Strategiatyöryhmän kanssa kokoonnuimme työpajoihin, joissa käytössämme oli koko porukalta haettu näkemys.

Työpajojen tukena toimi sähköinen Howspace-alusta, jonka avulla pystyimme keräämään laajempaa näkemystä ja ymmärtämään, mitä huolia tai puheenaiheita työryhmässä nousee esiin. Howspace myös dokumentoi työtä matkan varrella. Työpajoista saimme näkemystä, jota strategianyrkki eli käytännössä liiketoimintayksiköiden johto pystyi puolestaan työstämään ja kiteyttämään omissa tapaamisissaan.

Palautteen perusteella keskustelut ja työpajatyyppinen työskentely koettiin positiivisena asiana. Työpajat olivat hyvin vedettyjä, ja pääsimme nostamaan esille asioita, joita on aiemmin pohdittu pienemmillä foorumeilla mutta ei yhteisesti. Jo näiden aiheiden läpipuhuminen ja tärkeiden juttujen fokusointi oli olennaista, ja työskentelymalli tuki yhteisen tahtotilan löytymistä hyvin.

Saimme eväitä muutosmatkalle

Meillä oli kumppanin valinnassa useita tärkeitä kriteerejä. Halusimme näkemyksellisen kumppanin, joka fasilitoinnin ja prosessin johtamisen lisäksi tuo lisäarvoa pöytään asioissa, joissa emme ole itse niin vahvoilla. Tärkeää oli myös, että saamme konkreettisia täkyjä ja ajatuksia jalkautuksen mallintamiseen ja muutosmatkan starttaamiseen.

Selkeästi teknisenä seikkana valintaan vaikutti se, kuinka hyvin tarpeeseen vastaava ja kattava tapa lähestyä strategiatyötä oli: millainen ajatusmalli tai kehikko etenemiseen oli tarjota ja miten työn näpeissä pysyminen varmistettaisiin.

Kyseessä oli merkittävä investointi ja pitkä projekti, johon osallistui iso joukko ihmisiä, joten olennainen kriteeri oli myös se, että kumppanilla on tarpeeksi resurssia ja oikeanlaista osaamista projektin läpiviemiseen.

Talentreen tarjoama strategiatyön malli oli hyvin selkeä, ja koimme, että se resonoi oman ajattelutapamme kanssa. Näimme, että Talentreen kanssa saamme valmiin mallin ja eväät toteutukselle, eikä ajattelun ja toteutussuunnitelman väliin jää kuilua.

Olin Knowitin puolelta vastuussa projektin johdosta yhdessä Talentreen Kaisan kanssa ja se, miten asioita projektinjohdollisesti hoidettiin, lämmitti mieltäni. Itsellä oli turvallinen olo läpi projektin, mikä oli erityisen tärkeää etenemiselle, kun mukana on paljon ja kiireistä porukkaa. Myös nyrkin ja ydintyötyöryhmän kautta kokonaisuus ja tapa pitää projektia hanskassa näyttäytyivät positiivisina.

Keskusteluyhteytemme oli hyvin mutkaton ja koimme, että Talentreella oli kyky tunnistaa oikeita kysymyksiä ja tuoda mukaan näkemystä sekä rinnasteisia esimerkkejä.

Pidän merkittävänä sitä, että keräsimme näkemystä monesta suunnasta, ja työ, mitä näiden näkemysten kiteyttämisessä ja jäsentämisessä tehtiin, oli isossa roolissa. Talentreen johtamalla tekemisellä ja työkaluilla oli myös iso merkitys sen selkeyttämisessä, miten lähdemme ajamaan strategiaa käytäntöön.

Knowit Solutions Oy

Knowit Solutions auttaa organisaatioita dataohjatussa liiketoiminnassa, pilvipalveluissa, ketterässä ohjelmistokehityksessä ja laadunvarmistuksessa. Asiakasyritystensä kautta Knowit Solutions toimii yhteiskunnan ja talouselämän ytimessä, ja on Knowit Groupin Suomen tytäryhtiöistä suurin.

Knowit Group tukee organisaatioita digitaalisessa muutoksessa tehtävänään rakentaa kestävää ja inhimillistä yhteiskuntaa ja helpottaa ihmisten jokapäiväistä elämää luomalla vastuullisia, turvallisia ja innovatiivisia ratkaisuja. Tutustu Knowitiin >> 

Kaipaako strategianne päivitystä?

Valitse sujuvasti etenevä strategiaprosessi, joka sitouttaa ja motivoi. Sparraamme teitä uuteen ajatteluun ja ymmärrettävään lopputulokseen, joka on helposti vietävissä arkeen. Ota yhteyttä Kaisaan, kaisa.stigell@talentree.fi tai 050 3681320.

Projektin läpiviennillinen kyky vakuutti käytännössäkin.

Pekka Nurmi, strategisen kehityksen johtaja, Knowit Solutions Oy