Esimieskoulutus.

Varmistamme, että henkilöstöllänne on kyky ja työkalut muutokseen.

Ota yhteyttä

Muutoksen läpivienti kulminoituu esimiestyöhön

Jatkuva muutos korostaa esimiehen roolia. Myös esimiehen on tärkeää ymmärtää oma merkityksensä muutoksen ajurina ja henkilöstön tukena. Esimiehen omaksuma strateginen ymmärrys, itsetuntemus ja vuorovaikutustaidot auttavat kohtaamaan arjen tilanteita. Yrityksen näkökulmasta esimiesvalmennus on vaikuttava keino kehittää omannäköistä kulttuuria ja sitouttaa henkilöstö.

Esimiesvalmennuksen jälkeen esimiehillä on:

Vahva ote omaan rooliinsa esimiehenä

Kyky johtaa erilaisia ihmisiä ratkaisukeskeisesti

itsetuntemus

Työkaluja itsetuntemuksen ja tunneälyn jatkuvaan kehittämiseen

Ihmisten johtaminen lähtee ihmisen ymmärtämisestä

Esimiehen on kyettävä johtamaan erilaisia persoonia ja eri sukupolvia kohti yhteisiä tavoitteita. Ensin on kuitenkin tutustuttava itseensä. Kun näkee omat toimintamallinsa, vahvuutensa ja arvonsa selkeästi, on helppo työskennellä eri persoonallisuustyyppien, arvojen ja motivaattoreiden keskellä johdonmukaisesti. Valmennuksemme kohtaa jokaisen esimiehen omalla polullaan ja kasvattaa hänen kykyään johtaa sekä itseään että henkilöstöä.

Mahdollisuus kehittyä vetää puoleensa osaajia, jotka sitoutuvat yritykseen.

Esimiesakatemia on Talentreen suosituin valmennuskokonaisuus

Talentreen Esimiesakatemia on monipuolinen, osallistava valmennuskokonaisuus, jossa työkaluina toimivat erilaiset itsensä johtamisen ja palvelumuotoilun menetelmät sekä fasilitoidut keskustelut. Esimiesakatemia kehittää esimiesten kyvykkyyttä johtaa, ohjaa strategiseen ajatteluun ja syventää asiakasymmärrystä. Ulkopuolisen sparraajan kanssa toteutettu kokonaisuus oivalluttaa uusien näkökulmien ja ajatusten äärelle, ja auttaa tarkastelemaan arkea käsivarrenmitan päästä.

Esimiesakatemia tarjoaa runsaasti työkaluja ja varmuutta jatkuvan muutoksen johtamiseen henkilökohtaisella ja yrityksen tasolla. Kyseessä on pitkäjänteinen ja monipuolinen valmennuskokonaisuus, jonka ytimessä ovat esimiehen varmuus ja valmiudet toimia yrityksen strategian mukaisesti, itsensä johtamisen ja valmentavan johtamisen työkalut sekä syventynyt ymmärrys asiakaspalvelusta ja myyntityöstä

Mihin esimiesakatemiamme vaikuttavuus perustuu?

 • Tilanneanalyysiin ja valmennussisältöjen tarkentamiseen yrityskohtaisesti
 • Osallisuuteen ja itselle merkityksellisten asioiden käsittelyyn
 • Ratkaisukeskeisiin coaching-menetelmiin
 • Parimentoroinnin tarjoamaan vertaistukeen
 • Avoimuudesta ja läsnäolosta syntyvään yhteishenkeen
 • Kotitehtäviin, joilla testataan asioita käytännössä
 • Lähipäiviin yllättävissä ympäristöissä
 • Mobiilisovellukseen, joka motivoi arjessa
 • Verkkovalmennukseen sisältöjen kertaamisen tukena
 • Ohjausryhmätapaamisiin ja jatkuvan palautteen keräämiseen ja
 • Työyhteisön parantuneeseen yhteishenkeen

Tilaa oma esimiesakatemia!

Esimiesakatemia on kokonaisvaltainen malli yrityksen omannäköisen johtamisen kehittämiseen. Akatemia ohjaa ratkomaan oikeita haasteita ja valitsemaan parhaimmat työkalut johtamisen kehittämiseen. Esimiesakatemia on suunnattu kehityshaluisille yrityksille, jotka sitoutuvat esimiestyönsä kehittämiseen. Akatemiamalli sopii yli 5 hengen ryhmille. Osallistujina esimiesten lisäksi voi olla johtoryhmä.

Esimiesakatemian myötä:

 • jokaisella esimiehellä on käsitys siitä, mikä on yrityksen strategia, ja miten juuri hänen toimintansa vaikuttaa sen toteutumisessa.
 • jokaisella esimiehellä on käsitys siitä, miksi asiakaspalvelu ja myyntityö ovat tulevaisuuden kannalta olennaisessa asemassa ja mitä sisäinen asiakkuus käytännössä tarkoittaa.
 • esimies tunnistaa oman yksikkönsä kannalta keskeiset kehityskohteet ja osaa pilkkoa kehitettävät asiat tekemisen kokoisiksi.
 • ryhmädynamiikka kehittyy, mikä edistää yhteistä kulttuuria ja kehittämistä myös jatkossa.
 • osallistujien ymmärrys ihmisten erilaisuudesta ja oman toiminnan ajureista syvenee.
 • esimies oppii vuorovaikuttamaan ja suuntaamaan viestintäänsä tarpeellisella tavalla.

TalentreePalvelutEsimieskoulutus
X